Zakres usług notarialnych

Notariusz Kamila Kołodziej realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności notariusz w Zgorzelcu:

sporządza akty notarialne

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

sporządza poświadczenia:

własnoręczności podpisu

zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

daty okazania dokumentu

pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

doręcza oświadczenia

spisuje protokoły

sporządza protesty weksli i czeków

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Notariusz Kamila Kołodziej udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Zgorzelcu, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.